Condicions generals de contractació dels serveis de MaadiX

Versió del 11/08/2017

El següent acord regula les condicions del contracte de prestació de serveis que es poden contractar en aquest lloc web, representat en aquest acte per MaadixZone, d'ara en endavant MAADIX, amb seu al Carrer Bejar 20, 4º - 2ª 08014 Barcelona, Espanya, NIF B66869249 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 45650, Foli 207, Full 494628, Inscripció 1a i qualsevol persona, física o jurídica, particular o professional que vulgui contractar un o diversos serveis prestats per MAADIX, a partir d'ara denominada el CLIENT.

 

CLÀUSULA 1: OBJECTE

El present contracte té per objectiu definir les condicions jurídiques, tècniques i econòmiques que regulen els contractes de prestació de serveis entre MAADIX i el CLIENT.
Les presents condicions generals de servei s'apliquen a tots els serveis oferts per MAADIX i contractats pel CLIENT, i inclosos específicament dins del lloc web maadix.net.


Els serveis contemplats es distingueixen en:
1. Hosting VPS: Configuració i instal·lació del sistema MaadiX i del software escollit pel client en un servidor proporcionat per MAADIX. El hardware que MAADIX posa a disposició per aquest servei està situat en centres de processament de dades d'empreses externes professionals al sector i que MAADIX subcontracte per poder oferir el servei al CLIENT.
2. MaadixConfig: Configuració i instal·lació del sistema MaadiX i del software escollit pel CLIENT en un servidor no proporcionat per MAADIX.


DURADA


La durada del contracte varia en funció del servei escollit pel client i es renova automàticament sota les mateixes condicions a cada pagament que el CLIENT efectua per renovar el servei.
TARIFES Les tarifes generals es troben disponibles al lloc web maadix.net.
El CLIENT i MAADIX poden pactar puntualment tarifes per a serveis especials, que no apareixin entre els oferts per MAADIX al lloc web.


MAADIX podrà actualitzar les tarifes en qualsevol moment. Les modificacions de les tarifes no podràn tenir caràcter retroactiu i seran aplicables només a partir de la primera renovació del contracte. MAADIX té la obligació de notificar al CLIENT canvis en les tarifes, i el CLIENT té la potestat d'acceptar-les o de renunciar al servei.

 

CLÀUSULA 2: OBLIGACIONS DE MAADIX

MAADIX es compromet a posar a disposició del CLIENT els serveis contractats en el menor temps possible. S'estima que aquest temps sigui de 30 minuts a 96 hores des del pagament efectiu de la comanda per part del CLIENT.
Si MAADIX no ha posat a disposicio del CLIENT el servei en un termini màxim de 96 hores, el CLIENT tindrà dret a rescindir el contracte i al reemborsament íntegre de la quantitat pagada.


El CLIENT rebrà tota la informació tècnica necessària per l'accés al servei contractat.
En virtut de l'establert a la Llei vigent de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, MAADIX es veurà obligada a suspendre el servei contractat quan sigui instada per un organisme judicial que ho sol·liciti formalment.
MAADIX posa a disposició del CLIENT un conjunt d'informació tècnica i guies per a facilitar l'ús de les eines, així com un contacte de suport tècnic.


MAADIX té la obligació de notificar la CLIENT qualsevol modificació de les condicions generals del servei. El CLIENT té la facultat de rescindir immediatament el contracte en el cas de que no estigui conforme amb les modificacions.

 

CLÀUSULA 3: RESPONSABILITAT DE MAADIX

MAADIX es compromet a efectuar operacions de manteniment, actualització i millora de la infraestructura. Si aquestes intervencions impliquen una interrupció temporal del servei, MAADIX es compromet a avisar al CLEINT.
En cap cas el CLIENT podrà reclamar a MAADIX cap remuneració per pèrdues directes o indirectes, personals o comercials, derivades d'aquesta interrupció.


MAADIX no té responsabilitat per danys al hardware en cap dels serveis oferts.
En el cas del servei 'Hosting VPS', MAADIX utilitzarà totes les garanties ofertes per l'empresa propietària del centre de processament de dades en favor del CLIENT.
En cap cas el CLIENT podrà reclamar responsabilitat a MAADIX en cas d'incendi, explosió, fallada de les xarxes de transmissió, esfondrament de les instal·lacions, epidèmia, terratrèmol, inundació, avaria elèctrica, guerra, vaga, boicot o qualsevol altra circumstància de força major.


MAADIX no és responsable del mal ús dels serveis oferts per part del CLIENT, que no tindrà dret a cap indemnització en el cas d'haver actuat amb negligència. MAADIX aconsella el canvi de totes les contrasenyes, i no és responsable de la seguretat de les contrasenyes escollides pel CLIENT ni del seu emmagatzematge.


MAADIX no és responsable dels danys provocats per falta, negligència o omissió de tercers sobre els que MAADIX no té cap poder de control o vigilància.
És responsabilitat del CLIENT prendre totes les mesures necessàries per preservar la integritat de les seves dades. MAADIX no efectua i no és responsable de les còpies de seguretat de les dades del CLIENT.


MAADIX no és responsable de la destrucció total o parcial de la informació transmesa o emmagatzemada com a conseqüència d'errors directa o indirectament imputables al CLIENT o als seus col·laboradors. En cas de fallada del servei per manca establerta en contra de MAADIX, són expressament exclosos els danys indirectes com ara perjudici comercial, pèrdua de comandes, pèrdua de beneficis o de clients.
En qualsevol cas, la suma dels danys i interessos que poguessin ser posats a càrrec de MAADIX si la seva responsabilitat fos compromesa, estarà limitada a la quantitat efectiva pagada pel CLIENT a MAADIX pel període considerat o facturat al CLIENT per MAADIX o a la quantitat de les sumes corresponents al preu de la prestació de la part del servei per la qual la responsabilitat de MAADIX s'ha vist compromesa.

 

CLÀUSULA 4: OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CLIENT

El CLIENT es compromet a comunicar a MAADIX, al crear el seu compte de client i en cada posterior modificació de la mateixa, les seves dades de contacte exactes i actualitzats, per a que MAADIX pugui establir un canal de comunicació amb el CLIENT.


El CLIENT és l'únic responsable de les contrasenyes necessàries per la utilització del seu servei, així com del seu emmagatzematge.


El CLIENT haurà d'assumir íntegrament les conseqüències en cas de pèrdua o robatori de les seves contrasenyes.


El CLIENT és responsable dels continguts publicats als servidors contractats, així com de les comunicacions que porta a terme a través dels mateixos. Per això, es compromet a fer un ús responsable i assumeix totes les responsabilitats derivades de les seves publicacions.

 

CLÀUSULA 5: SUSPENSIÓ DEL SERVEI

El contracte queda sense efecte en el seu venciment. Pot ser renovat des del lloc web maadix.net mitjançant el pagament per part del CLIENT del preu corresponent.
MAADIX es compromet a enviar al CLIENT un mínim de dos avisos com a recordatori abans del venciment del contracte i un avís una vegada vençut. En cas de falta de resposta per part del CLIENT en el termini de 7 dies des del venciment del contracte, MAADIx considera resolt sense efecte el contracte.

 

CLÀUSULA 6: DADES PERSONALS

De conformitat amb la Llei vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades pel CLIENT quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, legalment inscrit en el registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en data 08/09/2017 i amb nombre de registre 286441/2017, el qual serà processat exclusivament per exercir les funcions indispensables per a la prestació del servei: mantenir un canal de comunicació actiu, per poder notificar canvis, incidències o actualitzacions disponibles.

Les dades de caràcter personal, proporcionats per a la contractació dels servidors, seran tractats amb el grau de protecció adequat, segons la norma vigent, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers. No s'estableix en cap cas política alguna de cessió de dades personals a tercers.
 

MAADIX no podrà accedir a les dades que el client emmagatzemi en el seu servidor, tret que el CLIENT sol·liciti una intervenció explicita i proporcioni una via d'accés.

Si has proporcionat dades en aquesta web pots sol·licitar que es te enviï un arxiu exportat de les dades personals que tenim emmagatzemats. També pots eliminar el teu tu compte o sol·licitar que esborrem qualsevol dada personal que tinguem. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar por motius administratius, legals o de seguretat.

Per a exercir tus drets o rebre més informació sobre ells, pots enviar-nos un correu a contact[at]l maadix.net .

En cas de violació de les dades personals, I en compliment de la RGPD, notificarem en un termini màxim de 72 hores a partir del moment en què tinguem coneixement d'ella, la violació de les dades personals a l'autoritat de supervisió competent de conformitat amb l'article 55, tret que sigui improbable que la violació de les dades personals suposi un risc per als drets i llibertats de les persones físiques.

Contacta

Posa't en contacte escrivint un correu a: contact [at] maadix [dot] net

Clau PGP: 0xE5BB2110.asc

Empremta: EF80 C4FB CC27 7A3E 8D0B 0DD9 B48B 2A9B E5BB 2110